Innkalling til årlig møte på Teams for Kjelsås Idrettslag Langrennsgruppen

Postet av Kjelsås Idrettslag den 27. Jan 2022

Velkommen til årlig møte i langrennsgruppa.

Tid:    Mandag 7. februar 2022, kl. 18.00 - 19.00

Sted:  Møte vil foregå på teams! Gi beskjed til tove@kjelsaas.no for deltakelse!

Idrettslag er en demokratisk medlemsorganisasjon, der medlemmene selv har ansvar for det som skapes av aktivitet. Idrettslagets årsmøte og de årlige møtene i gruppene er en arena for å bli hørt og påvirke. Idrettslagets formål er å drive aktivitet organisert i NIF. 

Deltagelse på årlig møte krever medlemskap i klubben.

Agenda

 1. Velkommen
 2. Gjennomgang kalenderårsrapport for 2021
 3. Budsjett 2022
 4. Eventuelt

Forslag til saker sendes til langrenn@kjelsaas.no 

Velkommen! 

 Hilsen Styret i Langrennsgruppa
Grefsen Lions søker bøssebærere til Røde Fjær aksjonen

Postet av Kjelsås Idrettslag den 20. Jan 2022


Røde Fjær aksjonen er helgen 12. og 13. februar. Vi håper Kjelsås IL medlemmer vil være bøssebærere og hjelpe til med å støtte en god sak.

Sammen skaper vi samfunnsendring 

Innsamlingen går til Beitostølen Helsesportsenter som gir alle barn uavhengig av funksjon og etnisk bakgrunn. Helsesportsentret styrker barns mestring og utvikler familiens kompetanse. Resultat er økt deltagelse og mulighet for et mer likestilt samfunn. Dette får de til gjennom bruk av fysisk aktivitet, tilpassede aktivitetshjelpemidler, lek og felleskap.

Bøsser kan hentes på Grefsen stadion, klubbhuset lørdag 12. februar mellom kl 1100 og 1300 
Innlevering samme sted søndag 13. februar mellom kl 1600 og 1730.

Bli bøssebærer og meld deg på ved å sende en epost til tovesc@hotmail.com eller ring Tove på telefon 930 17 727
eller møte opp på Grefsen stadion lørdag 12. februar mellom kl 1100 og 1300. Har du spørsmål er den bare å ringe Tove
(barn må gå sammen med en voksen).         

Beitostølen Helsesportsenter og norsk idrett har hatt et tett og nært samarbeid siden oppstarten for mer enn 50 år siden. I 1966 samlet Lions-klubbene i Norge inn penger til å bygge senteret, og i år samler Lions inn penger til et familie- og kompetansehus samme sted. Les mer på Norges idrettsforbund sin sider, her.

Se mer på hjemmesiden til Røde fjær, her.

Det skal gjennomføres en landsomfattende innsamlingsaksjon helgen 12. og 13. februar 2022, og det trengs bøssebærere.

Vi gleder oss til å seg deg helgen - 12. og 13. februar.Årsmøte i Kjelsås IL 2022

Postet av Kjelsås Idrettslag den 14. Jan 2022


23. mars 2022, klokken 19.00
Sted: Klubbhuset Grefsen stadion (Neptunveien 8 - 12)

Årsmøtet er Kjelsås idrettslag høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Idrettslag er en demokratisk og frivillig organisasjon med personlige medlemmer og medlemmene har selv ansvar for det som skapes av aktivitet. Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva idrettslaget skal gjøre, og hvordan det skal drives, bør delta på årsmøtet. Idrettslagets formål er å drive aktivitet organisert i NIF.

Forslag til årsmøte må sendes hovedstyret eller administrasjonen (kontoret@kjelsaas.no) snarest og senest innen 2 uker før årsmøte.

Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
Regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7.

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.  

For enklere kontroll om medlemskap oppfordrer vi til å ha medlemskortet klart på den telefon når du kommer. Du finner medlemskortet i MinIdrett  under medlemskap eller i MinIdrett-appen under mine kort.

Årsmøtet skal:

 • Godkjenne de stemmeberettigede.
 • Velge dirigent(er).
 • Velge protokollfører(e).
 • Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 • Godkjenne innkallingen.
 • Godkjenne saklisten.
 • Godkjenne forretningsorden.
 • Behandle Kjelsås idrettslag årsberetning.
 • Behandle Kjelsås idrettslag regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning. 
 • Behandle forslag og saker.         
 • Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 • Vedta Kjelsås idrettslag budsjett.
 • Behandle Kjelsås idrettslag organisasjonsplan.
 • Foreta valg.
 • Engasjere revisor til å revidere Kjelsås idrettslag regnskap.

Sakspapirer
Kjelsås Idrettslags årsberetning 2021
Strategisk plan 2022 - 2025
Ny lov gjeldende fra 01.01.2022

Denne artikkelen vil bli oppdatert fortløpende.


Vi ønsker velkommen til årsmøte.

Vennlig hilsen 

Styret Kjelsås IdrettslagOppdatering smitteverntiltak

Postet av Kjelsås Idrettslag den 14. Jan 2022

Oppdatert 14.01.2022

Viser til gårsdagens pressekonferanse der Regjeringen, til glede for idretten, la frem en rekke lettelser i de nasjonale tiltakene/anbefalingene. Hvilke tiltak og anbefalinger som gjelder nå, finner dere her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-letter-pa-tiltakene/id2895460/

(Regjeringen vil gjøre en ny helhetlig vurdering tidlig i februar!)

Organisert idretts og  fritidsaktiviteter
 
Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig.
 
 
Barn og unge under 20 år:
 - 
Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt
 - 
Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort
 - 
Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig

Voksne over 20 år:
 - Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand
 - Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig
 - Toppidrett kan gjennomføres som normalt med smitteverntiltak

Arrangementer og sammenkomster
 
Det stilles krav til smittevern, avstand og munnbind.
 
Begrens sosiale sammenkomster og arrangement du deltar på
 
Her finner dere de forskriftsfestede reglene for arrangement: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_6.
 
 
Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted, leide/lånte lokaler:
 - Innendørs: Maks 30 personer, maks 50 personer ved minnestund.
 - Utendørs: Maks 50 personer.
- Munnbindpåbud for publikum innendørs.
 
 
Offentlige arrangementer innendørs:
 - Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer.
 - Med faste tilviste plasser: Maks 200 personer.
 - Munnbindpåbud for publikum.
 
Ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder.

For lagidretter anbefales kun enkeltvise kamper, og ikke turneringer, cuper m.v. For individuelle idretter anbefales det å begrense gruppestørrelsen på konkurransene.
 
Utøverne og eventuelt støttepersonell ved innendørs offentlige kultur- eller idrettsarrangementer hvor barn og unge under 20 år utøver aktiviteten, regnes ikke med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet.
 
 
Det er unntak fra avstandskravet for utøverne på innendørs kultur- og idrettsarrangementer.
 
Utendørs arrangementer tilknyttet organisert kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 kan skje uten antallsbegrensning for deltakerne og med et nødvendig antall voksne. Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter.

 

Med vennlig hilsen
Hans Husøy
 spesialkonsulent
 +47 940 10 169
 
Bymiljøetaten
 Idrettsavdelingen
 oslo.kommune.no
 Sentralbord: 21 80 21 80
Oslo kommune logo
Årlige møter for gruppene i idrettslaget.

Postet av Kjelsås Idrettslag den 11. Jan 2022

Allidrett - torsdag 3. februar, klubbhuset kl. 19.00 (eller MS Teams)

Alpin - mandag 28. februar 

Basket – onsdag 16. februar  kl.19.00

Fotball – mandag 14. februar

Håndball – mandag 28. februar kl. 1900

Langrenn – mandag 7. februar kl. 18:30-19:30, 

Paraidrett (IPU) - mandag 13. desember i kantina på idrettshøgskolen. Kl. 17-18.15.

Orientering - tirsdag 8. februar kl. 1930, klikk her for informasjon. 

Agenda og frist for innspill til møte, samt om det blir fysiske- eller digitale møter som må avklares i henhold til gjeldende bestemmelser i forbindelse med Covid-19 pandemien blir publisert på gruppenes hjemmeside.


Det avholdes IKKE årsmøter i gruppene, men alle grupper som er organisert med gruppestyre skal avholde «et årlig møte» før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret har bestemt at det skal avholdes innen 1. mars 2022.

Årlig møte i gruppene har ikke de samme «strenge» formelle kravene til et årlig møte på gruppenivå, som det er til årsmøtet i idrettslaget.

Det innkalles med minst en ukes varsel.

Det årlige møtet skal blant annet:

 1. Behandle gruppens årsberetning
 2. Behandle gruppens regnskap for foregående år
 3. Utarbeide forslag til budsjett for gruppens aktivitet
 4. Utarbeide forslag til årsplan for gruppens aktivitet
 5. Behandle forslag, både innkomne og de som blir meldt inn på møtet
 6. Fastsette treningsavgift (Idrettslagets årsmøte har gitt gruppene myndighet til det).
 7. Behandle valgkomiteens innstilling (hvis gruppa har egen valgkomite. Hvis ikke må det årlige møtet diskutere seg frem til hvilke kandidater de ønsker å foreslå til de ulike verv).